Захарија Василева Шумљанска

Женско занаетчиско училиште во Струга

Веселинка Малинска

Вера Ацева

Скопски Килимарски Работнички

Крушевските курирки од Македонската револуционерна организација (МРО)

Јулија Бојкова Божиновска

Фанула Папазоглу

Есма Реџепова-Теодосиевска

Елпида Караманди